January 13, 2009

מעברים
מספיק חוט אחד בכדי לגלות קצהו. חוטים שונים, עשויים לגלות קצה אחד משותף. למוניטור כפתורים רבים. רק כפתור אחד יצור תגובת שרשרת ראשונית. ידי מגיבה למוחי. קצה אצבעי משיקה לכפתור. מעגלים פנימיים, מגיבים לסגירת מעגל חשמלי. מקרן מחדיר קרן. אור בדמות פיקסל מתנועע. דרך הרשתית, ישר לתוך מוחי. אני והמוניטור כאחד. מעגל נסגר. הפיקסל המואר, מתנועע בתוך ראשי. מתריס כלפי החולשה בבטן. מצנן את חלל החזה. לוחש.
מעברים חדים מרטטים חשמליים לקבצים קבצים וקבצים
איך זה מרגיש?
חללים ומרחבים אינסופיים
הכל נמצא ושום דבר לא קיים
הרוח לא נושבת
קרירה
ציפור וירטואלית קטנה תלחש לי את סוד האהבה?
מעבר לכל המעברים
בתוך כל הקבצים
בכל האתרים ודרך כל הלוויינים
דמעות בהורדה חינם
עד המעבר הבא
מעט חלל מלא בהרבה חסר
ונדם

No comments:

Post a Comment